top of page

Защита на дисертационния труд на Ясен Пейчевски - част от създаването на "новото общество на знанието"


Защитата на дисертационния труд ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗИРАНОТО МАСОНСКО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО И КУЛТУРАТА от ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК на Ясен Пейчевски се проведе на 11.03.2024г. от 11.00 часа в зала „Тържествена“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ).

Научен ръководител на докторанта е проф. дн Евгений Сачев.

Рецензенти на дисертационния труд бяха  проф. д-р. Никола Иванов Аврейски и проф. д-р Величка Иванова Милина. Журито бе в състав проф. д-р Мюмюн Мюмюнов Тахиров, председател и членове проф. д-р. Никола Иванов Аврейски, проф. д-р Златин Иванов Киряков, роф. д-р Величка Иванова Милина, доц. д-р Сашо Драгиев Воденичарски.


Акценти от дисертацията на Ясен Пейчевски


Масонството е едно от най-старите и най-големите братства в света. Днес масоните могат спокойно да съобщават, че са членове на тази организация, макар че не могат да разкриват тайните й.

Нашето съвремие е подложено на ред предизвикателства и проблеми от всякакво естество, не търпящи отлагане във времето и изискващи едно по дълбоко осмисляне. Налага се голям брой сфери от нашият социален, културен и икономически живот да се сблъскат с необходимостта от моментални належащи промени. Сфери като образованието, здравеопазването и икономиката са поставени под огромен социален, културен и финансов натиск. В тази ситуация се налага прилагането на нови подходи и модерни решения свързани с промяна на политики в глобален мащаб и до обогатяване на възгледи и ценностни системи на персонално ниво. Промените обаче са немислими без едно добро познаване на близкото минало и традиции, стоящи в основата на съвременните общества, както и от ползотворното влияние на организираното масонско движение във всички сфери на културата и обществото, на социалните дейности и на държавата.

Проследяването на недотам изследваните връзки, които често са дори умишлено прикривани, между организираните масонски структури в различните аспекти на политическия, културния и икономически живот са от съществено значение за по-пълното обхващане и осъзнаване на процесите и съпътстващите ги събития през годините на бурни промени не само в България, но и в целия свят.

Хипотеза на изследването. Авторът предполага, че извеждането и представянето на основни характеристики на организираното масонско движение за периода от началото на двадесети век до 1940-та година, по отношение неговата социализация, както и на личностите участвали активно и дали своя принос за процесите довели до последващите исторически събития, дава възможност в днешно време да бъдат изградени модели за ефективна и ефикасна социална дейност на масонските ложи. Те от своя страна, като носители на глобални промени, благодарение на идейно-философските си възгледи и социализация биха могли да способстват създаването на новото общество на знанието.

Авторът изхожда от позицията, че не каквото е обществото такова е и масонството, а точно обратното – каквото е съвременното масонство, такова е и общество. Това твърдение е породено от причинно-следствената връзка, на която е базирано изследването, а именно, че организираното масонско движение е един от основните фактори, свързани със световни промени, които неминуемо се отразяват върху развитието на Българската държава през изминалите години.

Детайлното изследване на периода от началото на двадесети век до 1940-та година, както и анализирането на процесите свързани с организираното масонско движение, биха могли да доведат до един разширен поглед и задълбочено осмисляне, способстващо правилните решения, относно справянето с проблемите в нашето съвремие.

Организираното масонско движение е част от световното масонство стоящо в основата на световните промени от тази епоха, които способстват за развитието и на българската държава. Благодарение на изследването на събитията и фактите от близкото минало на страната би могло да бъдат направени съпоставки, свързани със съвремието в което живеем и чрез внимателен анализ на обектите да се достигне до изводи, потвърждаващи предприетите положителни действия, свързани с управлението на страната. Именно по тази причина обектът на настоящето изследване е актуален в сегашната политическа, икономическа, социална, духовна и, не на последно място, нравствена действителност.

С настъпващите социално-идейни възгледи на новите общества, както в световен мащаб, така и в България, се налага преосмислянето на концепцията за масонската дейност. Така наречената оптимизация се явява наложителна, с оглед социалната роля на сегашните масонски структури, които са в състояние да осигурят една от добрите фундаментални бази, необходими за устойчивото развитие на съвременната държава в условия на засилени социално-икономически и идейни промени, безусловно настъпващи по света.


Акценти от изказването на проф. д.и.н. Стоян Денчев


„За мен е изключителна чест да присъствам на тази защита, поради простия факт, че няма човек, който толкова пъти да е чел тази дисертация. Проблемите, които се дискутират в този дисертационен труд са много значими, защото осветляват една страна от развитието на българското общество и ролята на масонското движение за общественото развитие на България, специално в областта на културата, което и неоспоримо.

Тази дисертация запълва няколко елемента от пъзела, който в общност е наречен наука, и в частност по проблемите на масонското движение в България, които имат отношение към развитието на нашето общество.“
Comments


Top Stories

bottom of page